Новото образование > Схеми и методи

 

Схеми и методи
на "Новото образование"

Към начална страница

 

 

Схематична рамка на "Системата Образование"

Навигация из "Системата Образование"

Мястото на "Целите на училищното образование" в схематичната рамка

Раждането на схематичната рамка

Процесите в "Системата Образование"

Класификация на процесите в "Системата Образование"

Типове процеси

Първи опит за анализ на Административните процеси (от 2008 г.)

Речник на термините

 

 
 


Навигация из "Системата Образование"

 

Схема на "Системата Образование"

 

 

 
 


"Целите на училищното образование" - Mястото им в схематична рамка

Уголеми

 

 

 

 


Раждането на схемата на "Системата Образование"

Изтегли представяне PowerPoint за раждането на схемата от тук

Въпроси, отговори и коментари по схемата тук (във форума на BGlog.net/obrazovanie)

 

 

 
 


Класификация на Процесите в образованието

 

 

Класификация на процесите

Адекватното представяне на протичащите в Системата "Образование" процеси налага въвеждането на тяхната стандартна класификация - изреждане и подреждането им в стройна логична схема.

Голямата сложност на материята налага тази класификация да разполага с различни информационни нива или пластове на представяне на процесите. Всеки такъв пласт показва същата действителност, но с различен брой подробности, навлизането в които да става като навигация из една интерактивна географска карта (като тези в Google maps например). Това позволява избора на една картина с повече детайли, за сметка на по-общия поглед, или обратното. Означава, че първоначалната картина е много обща и че до описанието на самия реален делови процес се стига с постепенното проникване в дълбочина, при това запознали се с неговото най-близко обкръжение ("Виждаме частното, вписано в общото", казваме).

Най-общият поглед - този с възможно най-малко увеличение, върху Системата "Образование" е Панорама на процесите. Той е най-грубото представяне на цялата система, видяна "на длан". Видимите тук хомогенни групи наричаме Управления.

 

(Щракни върху картинката за уголемяване.)

С проникване по-надълбоко, т.е. правейки увеличение на едно конкретно Управление от Панорамата (защото ни интересува именно то, след като сме хвърлили един поглед на цялото), намираме последователно различни Макро нива (I, II, III, и т.н.) с увеличаващ се брой подробности. Картините стават все по-фини и все по-близки до представянето на деловите процеси в основата им. Ето най-общото представяне на тези картини.

 

1. Управление - съставено от хомогенни групи обобщени, казваме макро, процеси (Управленията са образователни или обслужващи, както ще видим по-нататък.)

1.1  Макро ниво I - група от други хомогенни отново макро процеси (докато сме на едно макро ниво, ще виждаме макро процеси) в състава на едно Управление:

1.1.1  Макро ниво II - подгрупа от други хомогенни макро процеси в състава на предишното макро ниво (Възможно е да има и други, n на брой, Макро нива   по същата логика)

1.1.1 Фамилия процеси - последното от макро нивата (в случая Макро ниво II), изобразено чрез няколко непоследователни, но логично свързани вериги процеси.

 Верига процеси (със свободно избран код) - процеси, свързани последователно:

 Процес (с код произлизащ от онзи на Веригата) - изобразяващ (най-накрая!) същинските дейности за постигане на конкретен резултат:

 


Чужди практики

 


Административни процеси

Административните процеси са процеси, които се отнасят до управлението на организацията – клас, училище, училищна юрисдикция/ район/ област или министерство. Те са онези процеси, чрез които се осъществява ръководството на една организация по начин, позволяващ й да просъществува трайно във времето. Най-често говорим за управлението на:

·         отношенията с обкръжаващия свят, за избора на основни водещи принципи и на позиционирането на пазара (говорим за стратегия),

·         финансите,

·         човешкия ресурс,

·         производството,

·         маркетинга и пласмента,

·         снабдяването,

·         информацията,

·         счетоводство, планиране и контрол

 Разчленяваме административните процеси в образованието на следните 3 взаимосвързани нива:

1.      училищно

2.      училищна юрисдикция или район

3.      централно (или ниво „министерство”)

Учебни процеси

Учебните процеси са процеси, които се отнасят до ...

Политически процеси

Политическите процеси са процеси, които се отнасят до ..


Първи опит за анализ на Административните процеси

 Следва списък на процесите, създаден през 2008 г. за да послужи за нарисуването на схематичната рамка на "Системата Образование".

Административни процеси на ниво „училище”

  

Код на процеса

Процес

Необходими съставки

Желан резултат

АУ10

Планиране
на ниво „училище”

Ще планирам добре управлението на  училището си, ако имам ...

·   Схеми и методи
(Статистически –
Ballanced Score Card --> виж финландския документ)

·   Качествена информация* за взимане на решения, вкл. информационни материали за най-добри практики

·   Управленски умения (в следствие на адекватна подготовка)

·   Инструменти за планиране, симулиране и взимане на най-добри решения

·   Яснота и стабилност на административните процедури на по-високо ниво

·   Финансова стабилност - важен фактор за ведрината и самочувствието на училищния персонал

·   Ясен план за разпределението на училищните ресурси

·   Далновидни средносрочни решения

АУ20

Реализация
на ниво „училище”

Ще управлявам добре училището си, ако имам ...

·   Подходящи инструменти и умения за превръщането на плановете в действия

·   Качествена информация за нуждите на оперативните дейности и контрола

·   Качествена входяща и изходящата от училище (към всички заинтересовани) информация

·   Ясни правила и стандартни процедури

·   Здрава връзка на действията със стратегическите планове

·   Административен, вкл. финансов, ред и дисциплина

АУ30

Контрол
на ниво „училище”

Финансовото състояние на училището ми ще е „под контрол”, ако има ...

·   Качествена училищна административна информационна система

·   Интегриране на училищната административна информационна система с тази на висшестоящата администрация.

·   Гарантиран достъп до училищната информация за заинтересованите страни (родители, местна общност, настоятелство, икономически субекти и т.н.)

·   Навременно идентифициране от страна на:

-      училищна управа

-      заинтересованата общност

-      висшестояща администрация

на отклоненията от желаната линия

·   Информираност и съпричастност на всички заинтересовани страни

АУ40

Корекции
на ниво „училище”

Ще сме в състояние да коригираме действията си навреме, ако разполагаме с ...

·   Стандартни практики за контакт и получаване на квалифицирана помощ от висшестояща администрация (ескалиране) и консултанти.

·   Установена практика за ползотворни консултации със заинтересованите

·   Ясна, стабилна и съобразена със стратегическите цели на образованието* управленска линия на всички нива.

·   Навременно коригиране на управленската линия

·   Постоянна финансова и организационна стабилност

 


Административни процеси на ниво „училищен район/ юрисдикция”

  

Код на процеса

Процес

Необходими съставки

Желан резултат

АР10

Планиране
на ниво „район”

Ще планирам добре управлението на  училищния си район, ако имам ...

·   Схеми и методи за планиране

·   Качествена информация* за взимане на решения, вкл. информационни материали за най-добри практики

·   Инструменти за планиране, симулиране и взимане на най-добри решения

·   Яснота и стабилност на административните процедури на по-високо ниво

·   Управленски и политически умения

·   Умения за водене на преговори и отстояване на позиции

·   Познаване на законите и правилниците

·   Познаване на прилежащата територия

·   Умения за положително въздействие и взаимодействие с общността на района

·   Умения за сондиране и консултация, и извличане на информация за образователните нужди на хората в района

·   Адекватно финансиране и информиране на училищните ръководства в района

·   Ясен план за разпределението на финансовите ресурси сред училищата

·   Навременна и адекватно аргументирана претенция за допълнително финансиране, и отстояване на претенциите на училищния район пред местните и централни администрации (общини, министерство на училището, министерство на финансите)

·   Далновидни средносрочни и дългосрочни решения

 

АР20

Реализация
на ниво „район”

Ще управлявам добре училищния си район, ако имам ...

·   Подходящи инструменти и умения за превръщането на плановете в действия

·   Качествена информация за нуждите на контрола и вземането на решения

·   Качествена входяща и изходящата от училище (към всички заинтересовани) информация

·   Ясни правила и стандартни процедури

·   Широки правомощия при управлението на човешкия ресурс на територията на района

·   Силни, компетентни и авторитетни администратори

·   Съответствие на политиката с очакванията на общността

·   Здрава връзка на действията със стратегическите планове

·   Административен, вкл. финансов, ред и дисциплина в района

·   Авторитетно, умело и безконфликтно управление на учителския състав и директорите на училища

·   Сведена до минимум ескалация на конфликтите до по-горно административно ниво или съд

·   Учители със самочувствие и престиж (?)

АР30

Контрол
на ниво „район”

Финансовото състояние на училищния ми район ще е „под контрол”, ако имам ...

·   Качествена районна административна информационна система (АИС)

·   Интегриране на районната училищна АИС с тази на училищата и на централната администрация.

·   Гарантиран достъп до районната училищна информация за заинтересованите страни (родители, местна общност, настоятелство, икономически субекти и т.н.)

·   Навременно идентифициране от страна на:

-      училищна управа

-      заинтересованата общност

на отклоненията от желаната линия

·   Информираност и съпричастност на всички заинтересовани страни

АР40

Корекции
на ниво „район”

Ще сме в състояние да коригираме действията си навреме, ако разполагаме с ...

·   Стандартни практики за контакт и получаване на квалифицирана помощ от централната администрация (ескалиране) и консултанти.

·   Установена практика за ползотворни консултации със заинтересованите

·   Ясна, стабилна и съобразена със стратегическите цели на образованието* управленска линия на всички нива.

·   Навременно коригиране на управленската линия

·   Постоянна финансова и организационна стабилност

 

 

 
 

 

 

Речник на термините

 

процес

(делови процес)

Процес е сбор от свързани дейности, задействани в отговор на определено ключово събитие, постигащ в крайна сметка специфичен преброим резултат за клиента на процеса и за всеки друг заинтересован от процеса.
(П. Макдермът и А.Шарп,  "Моделиране на протичането на дейностите: Инструменти за подобряване на процесите и за разработка на приложен софтуер", 2008 г. тук)

Процес е следователно сбор от координирани дейности, за които могат да се идентифицират прецизно:

·         неговите начало и край, т.е. крайния му продукт/услуга,

·         клиента, който той обслужва.

 

 

клиент на процеса

Същински външен за организацията клиент или вътрешен (вътрешноорганизационен) клиент. Това е субектът, човекът или групата от хора, който е доволен, когато въпросният процес произведе очаквания резултат - продукт или услуга.

 

заинтересован от процеса

Други, обикновено косвено, непряко заинтересовани клиенти на процеса.

 

ключово събитие

Събитието, което полага началото, което кара процеса да стартира. Например постъпването на един сигнал за непрофесионално поведение на учител, което налага регистрацията му и всичко следващо от това, до приключването на случая.

качествена информация

Качествена информация е информация доставена навреме, на когото трябва и в какъвто формат трябва; която е достатъчно подробна за целите, за които е произведена. С други думи информация, която е:

·         достъпна – с гарантиран безпроблемен достъп,

·         ясна – с разбираема структура и открояващи се основни елементи, изчистена графика и илюстрации – таблици, схеми и фигури

·         полезна – съдържаща информацията, задоволяваща нуждите на получателя,

·         навременна – получена навреме според нуждите на получателя,

·         актуална – данните са актуализирани, това е „последната” налична информация,

·         достовернане са необходими допълнителни проверки и контрол,

·         в необходимия стандартен форматза да може да бъде съпоставена лесно със същата информация за предишни периоди например.

 

стратегически цели на образованието

14-те цели, събрани и обосновани в документа „Прокламация на целите”, обнародван на дата 27.07.2009 г.

операции
(оперативни дейности)

Рутинни, повтарящи се дейности, чието изпълнение не изисква придобиване на допълнителни умения или информация, или взимането на решения от страна на оператора. В административните структури това са обикновено счетоводните дейности, касовите операции, прегледа на фискални новини, архивирането, размножаването и разпращането на документация, и пр.

 

Новото образование > Схеми и методи

Последно актуализиране на 09.01.2013 05.06 ч.